fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu:DataDetail1
                               .....ข้อควรพิจารณาว่าจ้างทีมตรวจสอบ....

1.ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ(กว.)ออกให้โดยสภาวิศวกรเพียงแห่งเดียวเท่านั้นสามารถตรวจสอบได้ที่ www.coe.or.th  หรือ ขอดูได้ ณ วันที่เข้ารับบริการงานตรวจครับ    

2.มีความรู้ทางด้านทฤษฏีในงานวิศวกรรมแต่ละสาขาได้เป็นอย่างดี (ซึ่งจะต้องสามารถออกแบบงานแต่ละสาขาได้ ) 

3.มีความรู้ ความชำนาญและเชี่ยวชาญในงานตรวจสอบบ้านและคอนโดเป็นอย่างดี ที่สามารถตอบทุกปัญหาของสาเหตุที่พบและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาได้

4.มีความรู้ในเชิงปฎิบัติงานก่อสร้างและมีประสบการณ์เกี่ยวกับบ้านจัดสรรได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งสามารถรู้เท่าทันงานทั้งผู้รับเหมาและโครงการ

5.ทีมงานตรวจสอบต้องมีการอบรมและพัฒนาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ

6.มีที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามงานได้ทุกครั้ง

                                     

                                                                                                        

7.จัดตั้งเป็นรูปแบบบริษัทจำกัด ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

                                                                
                                  (ระวังการแอบอ้างเป็นบริษัท เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ และเป็นการหลอกลวงในการทำธุรกิจ)                            .........ใช้บริการของ พันวาพลัส มั่นใจได้ว่าเรามีครบทุกข้อ.........                                 
                                         สิ่งละอันพันละน้อย